Пастырская деятельность римско-католических священников в законодательных актах Российской империи

Pastoral activities of the Roman Catholic clergy in the legal acts of the Russian empire

  • Виктор Билотас, 10.7220/2335-8785.67(95).3 Историчеcкий архив Католической Церкви Сибири
Keywords: Russian Empire; Legal acts; Catholic clergy; Pastoral care, Rusijos imperija; Teisės aktai; Katalikų dvasininkija; Sielovada

Abstract

The article analyses the legal acts of the Russian Empire throughout the period of its existence (1721–1917), published in the Complete Collection of Laws and in the Code of Laws on state regulation of pastoral activities of Roman Catholic priests. Retrospective evaluation of legal documents allows to determine some general tendencies of Russian laws on Catholic pastoral care: to allow, but only to selected priests; freely, but in certain places; not to allow to act among other Christians; to support partially, but strictly controlled

Straipsnyje analizuojami Rusijos imperijos teisės aktai visu jos egzistavimo laikotarpiu (1721–1917), paskelbti Pilname įstatymų rinkinyje ir Įstatymų sąvade dėl Romos katalikų kunigų pastoracinės veiklos valstybės reguliavimo. Retrospektyvus teisinių dokumentų vertinimas leidžia nustatyti kai kurias bendrąsias Rusijos įstatymų tendencijas dėl katalikų sielovados: leisti ją vykdyti, bet tik atrinktiems kunigams; leisti ją vykdyti laisvai, bet tam tikrose vietose; neleisti veikti tarp kitų krikščionių; dalinai palaikyti, bet griežtai kontroliuoti

Published
2018-10-15
Section
History of Church