Journals

 • Darbai ir Dienos

  Periodiniame recenzuojamame leidinyje skelbiami tarpdalykiniai konceptualūs bei faktografiniai tekstai, publikuojami šaltiniai, vietinių ir užsienio autorių straipsniai, naujausių mokslo leidinių recenzijos, reikšmingų įvykių apžvalgos ir kt. Pirmojoje „atskirų straipsnių“ dalyje lietuvių autoriams suteikiama galimybė skelbti naujas, originalias ar simptomiškas publikacijas, o pagrindinė monografinė žurnalo dalis skirta konkrečiai problemai ar fenomenui nagrinėti.


  Ankstensius žurnalo numerius galite rasti čia.

 • SOTER: religijos mokslo žurnalas

  Mokslinis žurnalas buvo leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete nuo 1924 m. ir atkurtas 1999 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete. Per metus išleidžiami 4 recenzuojami numeriai. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis. Žurnalą kuruoja Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis Kancleris arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. 


  Ankstensiu žurnalo numerius galite rasti čia.

 • Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai

  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai tai mokslinis recenzuojamas žurnalas, kuriame pristatomi sisteminiai tyrimai, svarbių mokslinių darbų bei įvykių apžvalgos ekonomikos, finansų, ekonometrikos bei statistikos srityse. Žurnalas referuojamas tokiose duomenų bazėse kaip EBSCO (Business Source Complete), ProQuest, C.E.E.O.L bei IndexCopernicus (IC).


  Ankstensius žurnalo numerius galite rasti čia.

 • Pedagogika

  „Pedagogika“ – Lietuvos edukologijos universiteto atviros prieigos tarptautinis periodinis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas. Leidinys priskiriamas socialinių mokslų srities edukologijos, švietimo sociologijos, švietimo vadybos krypčių mokslo darbams. Straipsnius jame publikuoja žymūs Lietuvos, Europos ir pasaulio edukologijos mokslininkai, nagrinėjantys švietimo sistemos ir ugdymo (-si) proceso problemas, edukologijos mokslui ir ugdymo praktikai aktualią pokyčių analizę ir sklaidą, pagrįstą empirinių tyrimų duomenimis. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos, Universitetui nusipelniusių mokslininkų ir švietimo visuomenės veikėjų atsiminimai, diskusinės publikacijos. „Pedagogika“ – tai vienas pirmųjų mokslinių leidinių, pradėtas leisti 1962 m., iki 1980 m. vadintas „Pedagogika ir psichologija“, nuo 1980 m. – „Pedagogika“.


  Žurnalas leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis. Per metus išeina 4 numeriai. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos, Universitetui nusipelniusių mokslininkų ir švietimo visuomenės veikėjų atsiminimai, diskusinės publikacijos.


  Straipsnių pateikimas ir jų publikavimas žurnale nemokamas.


  Iki 2014 m. išleistus žurnalo numerius galite rasti jo senoje svetainėje.


  Nuo 2008 m. žurnalui suteiktas tarptautinis standartinis elektroninio serialinio leidinio numeris. Leidinys nuo 2004 m. yra įtrauktas į šias duomenų bazes: 


 • Proceedings of the International Scientific Conference “Rural Development”

  Proceedings of the International Scientific Conference “Rural Development” was founded in 2003 and publishing every second year. The conference proceedings dedicated to publishing empirical and theoretical studies and analyses in Agro-innovations and Food Technologies, Biosystems Engineering and Environment Integrity, Sustainable Use of Natural Bio-Resources, Social Innovations for Rural Development.


  We welcome authors to participate in the 9th International Scientific Conference“Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy“ (RD2019) and to publish their research articles in an open access online Journal of Conference Proceedings.The RD2019 will take place on the campus of the Agriculture Acadamy of Vytautas Magnus University, September 26-28, 2019. More details can be found http://www.ruraldevelopment.lt/

 • Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris

  Žurnale siekiama nagrinėti žmogaus psichikos reiškinius ir elgesį, laikantis požiūrio, kad psichika ir elgesys atsiranda, vystosi ir funkcionuoja dėl biologinių, psichologinių priežasčių ir sąveikos su socialine aplinka. Holistinis požiūris į psichikos reiškinius ir žmogaus elgesį akcentuoja mokslų integracijos būtinybč™. Todėl prioritetinėmis žurnalo temomis laikome tas, kurios psichologinius klausimus nagrinėja platesniame kontekste, psichikos reiškinius ir elgesį aiškina atsižvelgiant į tiriamų reiškinių biologinius, psichologinius ir socialinius aspektus.


  Ankstensius žurnalo numerius galite  rasti čia.

 • Teisės apžvalga

  Teisės apžvalga – recenzuojamas mokslinis žurnalas, skirtas analizuoti globalizacijos kontekste aktualią įvairių sričių teisinę ir tarpdisciplininę problematiką.


  Ankstesnius žurnalo numerius rasite čia

 • Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai

  Tarptautinis recenzuojamas mokslo žurnalas “Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai” leidžiamas Aleksandro Stulginskio universiteto ir Agrarinės ekonomikos instituto – Lietuvos vedančiųjų mokslinių tyrimų institucijų žemės ūkio ir kaimo verslo vadybos bei ekonomikos srityse.


   Ankstesnius žurnalo numerius galite rasti čia