Journals

 • Darbai ir Dienos

  Periodiniame recenzuojamame leidinyje skelbiami tarpdalykiniai konceptualūs bei faktografiniai tekstai, publikuojami šaltiniai, vietinių ir užsienio autorių straipsniai, naujausių mokslo leidinių recenzijos, reikšmingų įvykių apžvalgos ir kt. Pirmojoje „atskirų straipsnių“ dalyje lietuvių autoriams suteikiama galimybė skelbti naujas, originalias ar simptomiškas publikacijas, o pagrindinė monografinė žurnalo dalis skirta konkrečiai problemai ar fenomenui nagrinėti.


  Ankstensius žurnalo numerius galite rasti čia.

 • Journal of Water Security

  The Journal of Water Security is launched in 2015 by Aleksandras Stulginskis University Lithuania (current name Vytautas Magnus University Agriculture Academy) and Riga Technical University, Latvia.

 • SOTER: religijos mokslo žurnalas

  Mokslinis žurnalas buvo leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete nuo 1924 m. ir atkurtas 1999 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete.


  Per metus išleidžiami 4 recenzuojami numeriai. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis.


  Straipsniai publikuojami šiomis temomis: teologija ir filosofija, liturgika, Bažnyčios istorija, Bažnytinė teisė ir socialinis Bažnyčios mokymas, krikščioniškoji kultūra ir religijotyra, krikščioniškoji pedagogika ir psichologija, archyvai, šaltiniai.


  Žurnalą kuruoja Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis Kancleris arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. 


  Ankstensiu žurnalo numerius galite rasti čia.

 • Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai

  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai tai mokslinis recenzuojamas žurnalas, kuriame pristatomi sisteminiai tyrimai, svarbių mokslinių darbų bei įvykių apžvalgos ekonomikos, finansų, ekonometrikos bei statistikos srityse. Žurnalas referuojamas tokiose duomenų bazėse kaip EBSCO (Business Source Complete), ProQuest, C.E.E.O.L bei IndexCopernicus (IC).


  Ankstensius žurnalo numerius galite rasti čia.

 • Pedagogika

  Pedagogika yra atviros prieigos tarptautinis periodinis mokslo darbų žurnalas. Žurnale analizuojami švietimo sistemos ir ugdymo(si) proceso probleminiai klausimai, ugdymo(si) praktiką transformuojantys veiksniai ir procesai, edukologijos mokslo rezultatų taikymo praktikoje empirinių tyrimų duomenys. Pedagogikoje spausdinamos tarpdisciplininės edukologijos mokslo ir kitų mokslo krypčių publikacijos. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos, diskusinės publikacijos. Pedagogika yra vienas pirmųjų edukologijos mokslo žurnalų, pradėtas leisti 1962 m., iki 1980 m. vadintas Pedagogika ir psichologija, nuo 1980 m. – Pedagogika.

 • Proceedings of the International Scientific Conference “Rural Development”

  Proceedings of the International Scientific Conference “Rural Development” was founded in 2003 and publishing every second year. The conference proceedings dedicated to publishing empirical and theoretical studies and analyses in Agro-innovations and Food Technologies, Biosystems Engineering and Environment Integrity, Sustainable Use of Natural Bio-Resources, Social Innovations for Rural Development.


  We welcome authors to participate in the 9th International Scientific Conference“Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy“ (RD2019) and to publish their research articles in an open access online Journal of Conference Proceedings.The RD2019 will take place on the campus of the Agriculture Acadamy of Vytautas Magnus University, September 26-28, 2019. More details can be found http://www.ruraldevelopment.lt/

 • Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris

  Žurnale siekiama nagrinėti žmogaus psichikos reiškinius ir elgesį, laikantis požiūrio, kad psichika ir elgesys atsiranda, vystosi ir funkcionuoja dėl biologinių, psichologinių priežasčių ir sąveikos su socialine aplinka. Holistinis požiūris į psichikos reiškinius ir žmogaus elgesį akcentuoja mokslų integracijos būtinybč™. Todėl prioritetinėmis žurnalo temomis laikome tas, kurios psichologinius klausimus nagrinėja platesniame kontekste, psichikos reiškinius ir elgesį aiškina atsižvelgiant į tiriamų reiškinių biologinius, psichologinius ir socialinius aspektus.


  Ankstensius žurnalo numerius galite  rasti čia.

 • Teisės apžvalga

  Teisės apžvalga – recenzuojamas mokslinis žurnalas, skirtas analizuoti globalizacijos kontekste aktualią įvairių sričių teisinę ir tarpdisciplininę problematiką.


  Ankstesnius žurnalo numerius rasite čia

 • Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai

  Tarptautinis recenzuojamas mokslo žurnalas “Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai” leidžiamas Aleksandro Stulginskio universiteto ir Agrarinės ekonomikos instituto – Lietuvos vedančiųjų mokslinių tyrimų institucijų žemės ūkio ir kaimo verslo vadybos bei ekonomikos srityse.


   Ankstesnius žurnalo numerius galite rasti čia