Pateikimas

Prisijungti arba Registruotis, kad pateiktumėte.

Nuorodos autoriams

Pateikti tekstai yra recenzuojami bent dviejų redakcinės kolegijos paskirtų specialistų.

Straipsniai publikuojami šiomis temomis: teologija ir filosofija, liturgika, Bažnyčios istorija, Bažnytinė teisė ir socialinis Bažnyčios mokymas, krikščioniškoji kultūra ir religijotyra, krikščioniškoji pedagogika ir psichologija, archyvai, šaltiniai.

Reikalavimai: 

Straipsnius pateikti gali mokslinį laipsnį turintys asmenys. Studijuojantieji doktorantūroje publikuoti tekstus gali su bent jau mokslų daktaro laipsnį turinčiais bendraautoriais.

Galima teikti straipsnius, parašytus viena iš septynių kalbų: lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, rusų ir lenkų. Straipsnių apimtis 20 000–40 000 spaudos ženklų.

Publikavimui parengti straipsniai privalo turėti komponentus, pateiktus šia tvarka: autoriaus vardas, pavardė; darbovietė; straipsnio pavadinimas, anotacija (lietuvių ir anglų kalbomis, iki 500 spaudos ženklų); įvadas, kuriame suformuluota mokslinė problema, atskleistas jos aktualumas bei ištirtumas, apibrėžtas tyrimų objektas, dalykas, tikslas ir uždaviniai, aprašyta tyrimo metodologija ar / ir metodai (jei tyrimas empirinio pobūdžio – suformuluotą hipotezę); tyrimo rezultatus, jų išvadas; literatūros sąrašą (literatūros sąraše negalima pateikti tų darbų, kurie neanalizuojami straipsnyje), 0,5–1 puslapio apimties straipsnio turinio santrauka anglų kalba (0,5–1 puslapio apimties), jei straipsnis parašytas užsienio kalba – santrauką ir lietuvių kalba; straipsnio kitomis kalbomis santraukos pateikiamos anglų ir lietuvių kalbomis; pagrindinius žodžius (lietuvių ir anglų kalbomis); duomenys apie autorių (lietuvių ir anglų kalbomis): vardas, pavardė, pedagoginis vardas ir mokslinis laipsnis, darbovietė, darbo adresas, telefono numeris ir / arba elektroninis paštas.

Tekstas formatuojamas Times New Roman šriftu A4 formato popieriaus lape. Paraščių matmenys: viršuje – 2 cm, apačioje – 1,5 cm, kairėje – 3 cm ir dešinėje – 1,5 cm. Tekstas spausdinamas 11 pt, 1 eilutės intervalu (Single). Pirmoji eilutė pastraipoje atitraukiama 4 mm. Pirmajame puslapyje pateikiami straipsnio autoriaus (-ių) vardas mažosiomis raidėmis, pavardė – didžiosiomis raidėmis 13 punktu (pt) (lygiuojama prie dešinio krašto), universiteto / darbovietės pavadinimas – 12 pt. Straipsnio pavadinimas pateikiamas 16 pt Bold tipo mažosiomis raidėmis (centruojama). Įvado, skyrių, poskyrių pavadinimai straipsnyje spausdinami 15 pt Bold tipo mažosiomis raidėmis. Lygiuojama prie kairiojo krašto. Įvade žodžiai Tyrimo objektasTikslasUždaviniaiMetodaiHipotezė ar Prielaida rašomi išretintu šriftu (1pt) mažosiomis raidėmis. Santraukoje pirmiausia mažosiomis 10 pt raidėmis rašomas straipsnio autoriaus vardas, pavardė – didžiosiomis 10 pt raidėmis. Vienos eilutės intervalu didžiosiomis 14 pt Bold tipo raidėmis rašomas straipsnio pavadinimas. Vienos eilutės intervalu, mažosiomis retintomis raidėmis 10 pt – Santrauka (Summary). Lygiuojama prie kairiojo krašto atskiriant 1 eilutės intervalu. Tuomet pateikiamas santraukos tekstas.

Užsienietiški asmenvardžiai rašomi originalo kalba, nelietuvinant (išskyrus kirilicą).

Citavimo stilius – CHICAGO, IŠNAŠŲ IR BIBLIOGRAFIJOS METODAS

Nuorodos pateikiamos puslapių pabaigoje. Cituojant šaltinį pirmą kartą, išnašoje turi būti pateikiama pilna bibliografinė informacija. Jei tekste kelis kartus iš eilės cituojamas tas pats šaltinis, išnašoje rašoma santrumpa “Ten pat.“, po kablelio nurodomi cituojamai puslapiai. Jei vėliau tekste pakartotinai, bet ne paeiliui, cituojamas tas pats šaltinis, išnašoje duomenis galima pateikti sutrumpinta forma (trumpa išnaša). Išnašose duomenys atskiriami kableliu.

Detalius išnašų, trumpųjų išnašų ir literatūros sąrašo tvarkos PAVYZDŽIUS rasite šiame puslapyje: https://biblioteka.vdu.lt/files/Chicago_isnasu_metodas_pvz_20170405.pdf

Išnašų tvarkos aprašas:

Jeigu cituojamas straipsnis, po autoriaus / -ių vardo ir pavardės dedamas kablelis ir rašoma straipsnio antraštė kabutėse, po jos dedamas kablelis ir rašomas žurnalo pavadinimas kursyvu, dedamas kablelis, rašomas tomas ir / ar numeris ir skliaustuose pateikiami leidimo metai, atskyrus kableliu žymimi puslapiai. Pvz.: Alfonsas Motuzas, “Angelų kalva – XXI amžiaus krikščioniška liaudies pamaldumo vieta Lietuvoje“, SOTER 62 (90) (2017), 43–50.

Jeigu cituojamas šaltinis yra knygos dalis ar skyrius, straipsnis, po autoriaus / -ių asmenvardžių dedamas kablelis ir rašoma dalies antraštė kabutėse, po jos rašomas kablelis, žodis “in“ ir knygos antraštė kursyvu. Jeigu nurodomas daugiatomis leidinys, tomų (dalių / knygų) kiekis rašomas po knygos antraštės. Tarp leidinio antraštės ir tomų numerio rašomas kablelis. Tomų skaičius ar numeris rašomi arabiškais skaičiais. Jei leidinio dalys išleistos ne per vienerius metus, leidimo metai atskiriami brūkšniu. Jeigu cituojamas tik vienas daugiatomio leidinio tomas ar dalis, po antraštės dedamas kablelis, rašomas tomo žymuo ir tomo ar dalies pavadinimas. Jei cituojamas vienas iš daugiatomio leidinio tomųneturintis individualios antraštės, cituojami puslapiai gali būti nurodyti arba po knygos skelbimo duomenų arba po tomo numerio. Antru atveju tomo numeris ir cituojami puslapiai atskiriami dvitaškiu. Jeigu tomas / dalis neturi atskiro pavadinimo, jų numerį galima nurodyti po knygos antraštės arba bibliografinio aprašo gale prieš cituojamus puslapius. Antru atveju taro tomo numerių ir cituojamų puslapių dedamas dvitaškis.

Publikuotos disertacijos ir baigiamųjų darbų tezės yra aprašomos kaip knygos. Nepublikuotų diplominių darbų antraštės rašomos kabutėse, skliaustuose po antraštės pateikiama informacija apie diplominio darbo rūšį, instituciją, kur tas darbas apgintas, ir metus. Galima pateikti ir internetinę nuorodą, jeigu cituojamas šaltinis ją turi. Jeigu cituojamas šaltinis yra nepublikuoti konferencijos pranešimai, paskaitos, informacija apie medžiagos pobūdį, renginio vietą ir laiką pateikiami skliaustuose po pavadinimo. Jeigu cituojami nepublikuoti šaltiniai iš archyvų, rankraščių kolekcijų, pirmiausia rašoma šaltinio antraštė, archyvo, dokumentų saugyklos pilnas arba sutrumpintas pavadinimas, fondo / kolekcijos pavadinimas ar numeris, aplanko numeris, bylos numeris, cituojamas puslapis. Pvz.: 1935 12 05 LR KAM Karo stovio reikalams referento plk. V. Braziulevičiaus slaptas raštas nr. 474 apskričių karo komendantams, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 502, 1. 12.

Jeigu cituojamas šaltinis yra teismų sprendimai, išnaša pradedama bylos pavadinimu, skliaustuose rašomas teismo pavadinimas, metai ir bylos numeris. Pvz.: Saukupa p. PASLAS (Vilniaus apygardos teismas, 2013, Nr. 2A-64-340). Jei cituojami teisės aktai, pateikiamas įstatymo pavadinimas, kursyvu žurnalo ar šaltinio antraštė, tuomet numeris ir skliaustuose metai: Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, Valstybės žinios 31-1010 (2001). Po citatų iš Bažnyčios dokumentų bei Katalikų Bažnyčios katekizmo vietoj puslapių pateikiami paragrafai: Katalikų Bažnyčios katekizmas (Kaunas, Tarpdiecezinė Katechetikos komisijos leidykla, 1996), 1554.

Trumpųjų išnašų tvarka: pirmiausia pateikiama autoriaus pavardė, jei sąraše tą pačią pavardę turi keli autoriai, juos atskirti galima rašant pirmąją vardo raidę. Po šių duomenų rašomas sutrumpintas cituojamo šaltinio pavadinimas, jį rekomenduojama trumpinti iki 4 žodžių. Pavadinimai, kuriuos sudaro 4 ir mažiau žodžių, nėra trumpinami. Jeigu šaltiniai yra nelietuviški, trumpoje išnašoje artikeliai “The“, “Der“, “Das“, “Die“, “La“, “Le“ ir kt. nerašomi. Puslapių numeriai pateikiami po pavadinimo santrumpos. Tvarka: Knyga, 1 autorius – Pavardė, Knygos pavadinimo pirmi 4 žodžiai, cituojami puslapiai. Knyga, 2 autoriai – V. Pavardė1 ir V. Pavardė2, Pirmi 4 pavadinimo žodžiai arba sutrumpintas pavadinimas ..., cituojami puslapiai. Knyga, 3 autoriai – Pavardė1, Pavardė2 ir Pavardė3, Pirmi 4 pavadinimo žodžiai arba sutrumpintas pavadinimas ..., cituojami puslapiai. Knyga >3 autoriai – 1Pavardė et al., Pirmi keturi pavadinimo žodžiai arba sutrumpintas pavadinimas ..., cituojami puslapiai. Knyga be autoriaus, knyga, kolektyvinis autorius  Pirmi 4 pavadinimo žodžiai arba sutrumpintas pavadinimas ..., cituojami puslapiai. Knyga: daugiatomis leidinys  Pavardė, Sutrumpinta bendroji knygos antraštė. T. X, cituojami puslapiai. Knygos dalis – Pavardė, Sutrumpintas knygos pavadinimas ..., cituojami puslapiai. Elektroninė knyga, knygos ne pirmi leidimai,  Pavardė, Sutrumpinta knygos antraštė ..., cituojamas puslapis. Straipsniai, elektroniniai straipsniai – Pavardė, “Sutrumpinta straipsnio antraštė ...“, puslapiai. Interneto tinklapis – “Internetinio puslapio pavadinimas“. Archyviniai šaltiniai – Sutrumpintas šaltinio pavadinimas, cituojama vieta. Teismų sprendimai – Bylos pavadinimasteisės aktai – įstatymo pavadinimas.

Antraštė LITERATŪROS SĄRAŠAS rašoma 14 pt bold tipo šriftu didžiosiomis raidėmis. Informacija pateikiama originalo kalba, 10 pt šriftu ir numeruojamas abėcėlės tvarka, pirmiau lotyniškais, po to – rusiškais rašmenimis. Jeigu šaltinio be autoriaus antraštė prasideda artikeliu (a, an, the, der ir kt.), jis literatūros sąraše rikiuojamas pagal antrąjį antraštės žodį. Žodžiai “redaktorius / redagavo“, “vertėjas / vertė“ ir jų atitikmenys kitose kalbose netrumpinami. Jei esama nepublikuotų šaltinių, literatūros sąraše išskiriama publikuota literatūra, šaltiniai ir nepublikuoti dokumentai / šaltiniai. Jeigu literatūros sąraše yra šaltiniai, kurių autorius yra tas pats asmuo, vietoj besikartojančio autoriaus asmenvardžio galima rašyti 3-em brūkšnį (em dash) (–––). Šis brūkšnys taip pat gali būti rašomas, jei kartojasi bendraautorių grupė ar kolektyvinių autorių / organizacijų pavadinimai. Jeigu vieno šaltinio autorius taip pat yra ir kito leidinio autorių kolektyvo pirmasis autorius, literatūros sąraše pirmiau rašomas kūrinys, turintis tik vieną autorių.

Bibliografinio aprašo elementų eilės tvarka, jei cituojama knyga1) Pirminė atsakomybė – autoriaus pavardė, atskyrus kableliu vardas. Jeigu yra 2 autoriai, jie atskiriami jungtuku “ir“. Antrojo ir kitų autorių asmenvardžiai rašomi įprastai, t. y. pirmiausia rašomas vardas, po to pavardė. Jeigu leidinys turi 4–10 autorių, rašomi visų autorių asmenvardžiai. Jeigu leidinys turi daugiau nei 10 autorių, rašomi pirmų 7 autorių asmenvardžiai, po jų rašoma santrumpa “et al.“. Jeigu leidinio autorius yra kolektyvas (institucija, komisija, asociacija, draugija, komitetas ir t. t.), rašomas pilnas kolektyvo pavadinimas. Autorių asmenvardžiai rašomi taip, kaip pateikiami šaltinyje. Autoriaus titulai (karalius, karalienė, seras, šventasis, dr., prof. ir kt.) nerašomi. 2) Antraštė ir / ar paantraštė. Kursyvu rašomos knygos antraštė, po dvitaškio – paantraštė. Pakartotinio leidimo duomenys pateikiami po šaltinio antraštės. Antraštė ir leidimo duomenys skiriami tašku. Leidimo numeris arba kitas leidimo pakartojimo žymuo yra trumpinami: 2-asis leid., 2nd ed., rev. ed, 3. Aufl. ir pan. Knygų, išleistų iki XIX a., antraštės gali būti labai ilgos, todėl bibliografiniame apraše jos gali būti trumpinamos. Praleistų žodžių vietoje rašomas daugtaškis. 3) Antrinė atsakomybė (vertėjai, redaktoriai, sudarytojai) įvardijami jeigu yra nurodyti antraštiniame lape. 4) Leidimas(jeigu tai ne pirmas leidimas). Jeigu knygoje nurodyta daugiau nei viena leidimo vieta, reikia nurodyti tik pirmąją. 5) Tomas ar numeris(jeigu cituojamas daugiatomis leidinys), serijos pavadinimas (neprivaloma). 6) Skelbimo informacija (leidimo vieta, leidykla, metai). Po leidimo vietos (miestas), dedamas dvitaškis, nurodoma leidykla ir, atskyrus kableliu, metai. Jeigu miesto pavadinimas nėra plačiai žinomas arba gali būti supainiotas su kitu miestu, galima nurodyti ir valstiją. Miesto ir valstijos pavadinimo santrumpa atskiriami kableliu. Jeigu leidimo vieta yra nežinoma, galima rašyti “n. p.“ arba “s. l.“. Jeigu abejojama dėl leidimo vietos, galima nuspėjamą leidimo vietą parašyti laužtiniuose skliaustuose su klaustuku. Jeigu nežinomas leidyklos pavadinimas, galima nurodyti tik leidimo vietą ir metus. Knygoms, išleistoms iki 1900 metų, nereikia nurodyti leidyklos. Po leidimo vietos rašomas kablelis, tada leidimo data. 7) Cituojant knygą literatūros sąraše nei puslapių skaičius, nei cituojamų puslapių intervalas nėra rašomas. 8) Jei tai elektroninė knyga ar straipsnis, jų identifikatoriai – DOI numeris, jei jo nėra – interneto nuoroda. Prieš DOI numerį ar nuorodą internete rašomas taškas.

Jeigu cituojamas dokumentas yra knygos dalis (skyrius ar straipsnis), po autoriaus (-ių) asmenvardžių dedamas taškas ir rašoma dalies antraštė kabutėse, po jos vėl dedamas taškas, žodis “in“ ir knygos antraštė, jei yra ir paantraštė, kursyvu. Puslapiai rašomi po knygos antraštės ar antrinės atsakomybės duomenų. Tarp šių duomenų rašomas kablelis. Po puslapius žyminčių skaitmenų rašomas taškas ir pateikiami knygos skelbimo duomenys (leidimo vieta: leidykla, metai). Jeigu yra poreikis, galima nurodyti ir knygos serijos pavadinimą, bet tai nėra privalomas bibliografinio aprašo elementas. Serijos pavadinimas paprastai rašomas po knygos antraštės ir atskiriamas tašku. Jeigu serija yra numeruota, serijos numeris rašomas iš karto po serijos pavadinimo be jokių skyrybos ženklų. Jeigu cituojamas visas daugiatomis leidinys, tomų (dalių / knygų) kiekis rašomas iš karto po knygos antraštės. Tarp leidinio antraštės ir tomų žymens rašomas taškas. Tomų skaičius ar numeris rašomi tik arabiškais skaičiais. Jei leidinio dalys išleistos ne per vienerius metus, leidimo metai atskiriami brūkšniu. Jeigu cituojamas tik vienas daugiatomio leidinio tomas ar dalis, po bendrosios antraštės dedamas taškas, po jo rašomas tomo žymuo ir tomo ar dalies pavadinimas. Tarp tomo žymens ir dalies pavadinimo rašomas kablelis.

Straipsnių duomenys pateikiami tokia tvarka: po autoriaus (-ių) asmenvardžių (pavardė, vardas) dedamas kablelis ir nurodoma straipsnio antraštė bei paantraštė, jei yra, kabutėse. Tuomet dedamas taškas ir kursyvu rašomas žurnalo pavadinimas, nurodomas tomas ar / ir numeris. Tarp žurnalo pavadinimo ir numeracijos nereikia jokių skyrybos ženklų. Bibliografiniame apraše žurnalo numeris rašomas arabiškais skaitmenimis, net jeigu pačiame šaltinyje žurnalo numeris yra romėniškais skaitmenimis. Jeigu žurnalo numeracija yra dviguba, t. y. ją sudaro tomas ir numeris, po tomo rašomas kablelis, tada santrumpa “nr.“. Po žurnalo tomo ir numerio skliaustuose rašomi žurnalo leidimo metai. Prieš puslapius rašomas dvitaškis. Pvz.: Motuzas, Alfonsas, “Angelų kalva – XXI amžiaus krikščioniška liaudies pamaldumo vieta Lietuvoje“. SOTER 62 (90) (2017): 43–50.

Cituojant internetinį puslapį jo pavadinimas rašomas kabutėse, o viso tinklalapio pavadinimas – kursyvu. Po tinklalapio pavadinimo rašoma informacijos paskelbimo arba atnaujinimo data. Jeigu tokių duomenų nėra, galima pateikti peržiūros datą. Išnašos pabaigoje rašoma internetinė nuoroda. Pvz.: “Bibliografinės nuorodos ir literatūros sąrašai“. Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka. Atnaujinta 2017 m. vasario 14 d. http://biblioteka.vdult/bibliografines-nuorodos.

Nepublikuotų diplominių darbų antraštės rašomos kabutėse, dedamas taškas ir pateikiama informacija apie diplominio darbo rūšį, instituciją, kur tas darbas apgintas ir metai. Galima pateikti ir internetinę nuorodą, jeigu diplominis darbas ją turi. Publikuotos disertacijos ir baigiamųjų darbų tezės yra aprašomos kaip knygos.

Archyvinių šaltinių duomenys pateikiami nurodant archyvo pavadinimą, po taško fondo numerį ir fondo ar kolekcijos pavadinimą. Teisės aktai ir Teismų sprendimai nurodomi taip pat kaip ir išnašose.

Citavimo tvarkos aprašas parengtas pagal VDU bibliotekos informaciją