Pateikimas

Prisijungti or Registruotis to make a submission.

Atmintinė teikiantiems straipsnius

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos gali būti atmestos
 • Teikiamas straipsnis nėra publikuotas ir nėra pateiktas publikavimui kitam žurnalui (arba komentaruose, skirtuose redaktoriui, yra paaiškinimas šiuo klausimu).
 • Teikiamo straipsnio failas yra pateikiamas OpenOffice, Microsoft Word arba RTF dokumento formatu.
 • Jei yra, pateikiami šaltinių URL adresai.
 • Tekstas yra vienatarpis (angl. Single) naudojamas 12 dydžio šriftas, naudojamas kursyvas, o ne pabraukimas (išskyrus šaltinių URL adresus). Visos iliustracijos, grafikai ir lentelės yra atitinkamose teksto vietose, o ne jo pabaigoje.
 • Tekste laikomasi stilistinių ir bibliografinių reikalavimų, apibrėžtų nuorodose autoriams.

Nuorodos autoriams

Informacija autoriams

Bendroji informacija

Žurnale „Soter“ spausdinami originalūs humanitarinių, socialinių ir kitų mokslo krypčių straipsniai, nagrinėjantys su teologija, filosofija, krikščioniškąja kultūra ir religijotyra, krikščioniškąja pedagogika ir psichologija susijusią problematiką, šaltinių publikacijos, kritiniai krikščioniškųjų tekstų vertimai, leidinių recenzijos, kronika.

Į žurnalą teikiamas straipsnis turi būti nepublikuotas ir nepateiktas publikuoti kitam žurnalui.

Straipsnius galima pateikti šiomis kalbomis: lietuvių, anglų, ispanų, italų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių. Straipsniai lietuvių kalba redaguojami. Straipsniai kitomis kalbomis turi būti pateikiami suredaguoti gimtakalbio redaktoriaus.

Recenzavimas

Gauti straipsniai anonimiškai recenzuojami dviejų nepriklausomų recenzentų, kuriuos skiria redakcinės kolegijos pirmininkas ar pavaduotojas. Autorius informuojamas, ar jo straipsnis rekomenduojamas publikuoti. Jei reikia, autorius turi atsižvelgdamas į recenzentų pastabas straipsnį pataisyti. Kitos, moksliniams straipsniams nepriskiriamos, publikacijos recenzuojamos vieno recenzento.

Privalomos struktūrinės rankraščio dalys

 1. Autoriaus (autorių) vardas ir pavardė.
 2. Mokslo įstaigos, kurioje jis (jie) dirba, pilnas pavadinimas.
 3. Straipsnio pavadinimas.
 4. Straipsnio pavadinimas anglų kalba.
 5. Straipsnio santrauka (150–250 žodžių apimties) lietuvių ir anglų k. Jei straipsnis publikuojamas kuria nors kita kalba, pridedama santrauka ir šia kalba.
 6. Raktažodžiai (4–5 svarbiausios sąvokos) lietuvių ir anglų kalbomis.
 7. Straipsnio tekstas (nuo 20 000 iki 40 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus) apimties), sudarytas iš:
 8. įvado, kuriame suformuluota mokslinė problema, atskleistas jos aktualumas;
 9. dėstymo, jei reikia, suskirstyto į skyrius ir poskyrius, išskirtus antraštėmis;
 10. išvadų.
 11. Numeruotas šaltinių ir literatūros sąrašas (sudarytas abėcėlės tvarka).
 12. Informacija apie autorių ar autorius (lietuvių ir anglų k.; jei straipsnis skelbiamas kita kalba, pridedama informacija ir šia kalba):
 13. autoriaus vardas, pavardė, pedagoginis ir mokslinis laipsnis;
 14. autoriaus darbovietė;
 15. autoriaus el. paštas.

 Rankraščio maketavimas

 1. Straipsnis pateikiamas Word formatu, Times New Roman šriftu, intervalas tarp eilučių – viengubas.
 2. Straipsnio pavadinimas rašomas 22 dydžio pajuodintu šriftu, pagrindinis tekstas – 11 dydžio šriftu.
 3. Autoriaus (-ių) vardas, pavardė, santrauka ir raktažodžiai – 10 dydžio šriftu.
 4. Straipsnio dalių pavadinimai rašomi taip: 1 lygmens pavadinimas – 14 dydžio pajuodinu šriftu, kairėje atitraukiamas 0,5 cm nuo krašto; 2 lygmens pavadinimas – 12 dydžio pasvirusiu šriftu, atitraukiamas 0,5 cm nuo krašto.
 5. Literatūros sąrašas rašomas 10 dydžio šriftu.
 6. Lentelės numeruojamos ir jų pavadinimai pateikiami virš lentelės, dešinėje pusėje 10 dydžio šriftu; paveikslėlio eilės numeris ir pavadinimas pateikiamas po paveikslėliu centruojant, 10 dydžio šriftu.

Citavimas ir literatūros sąrašo sudarymas

 1. Citatos išskiriamos kabutėmis. Ilgesnės nei 400 spaudos ženklų citatos išskiriamos ne kabutėmis, bet kaip atskiras paragrafas. Prieš jį ir po jo įterpiamas vienos eilutės tarpas.
 2. Nuorodos į cituojamus šaltinius ir literatūrą, taip pat pastabos pateikiamos puslapio apačioje.
 3. Išnašose pirmą kartą nurodoma visas cituojamo autoriaus vardas ir pavardė, pateikiami išsamūs cituojamo leidinio bibliografiniai duomenys. Toliau trumpinama.
 4. Žurnale taikomas vadinamasis antras Čikagos citavimo stilius, arba Chicago nuorodų ir bibliografijos metodas. Informacijos apie jį ir jo taikymo pavyzdžių galima rasti:
  1. https://biblioteka.vdu.lt/studijoms/bibliografines-nuorodos/cikagos-citavimo-stilius/
  2. https://biblioteka.vdu.lt/files/Chicago_isnasu_metodas_pvz_20170405.pdf
  3. https://biblioteka.vdu.lt/files/Chicago_isnasu_metodas_isnasos_20170405.pdf
 5. Nelietuviški asmenvardžiai ir tekste, ir išnašose pateikiami laikantis originalios rašybos.
 6. Nelotyniškais rašmenimis rašomi asmenvardžiai tekste perrašomi taikant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintas perrašos taisykles, išskyrus straipsnius rusų k.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.