Informacija autoriams

Jei svarstote arba norite pateikti straipsnį publikavimui mūsų žurnale, perskaitykite šią informaciją. Prieš pateikdami rankraštį, privalote:

1) Perskaityti bendrąją informaciją apie žurnalą.

2) Patikrinti, ar rankraštis atitinka autoriams keliamus reikalavimus.

3) Susipažinti su Leidybos etikos ir leidybos praktikos pažeidimų pareiškimu.

4) Pateikti autorystės ir interesų deklaraciją naudodami šią formą.

5) Norėdami pateikti rankraštį, užsiregistruokite.

6) Jei jau užsiregistravote, pateikite rankraštį ir pradėkite penkių žingsnių pateikimo procesą.

Recenzavimo procesas, susirašinėjimas su redaktoriais ir vėlesnis priėmimo procesas turėtų vykti per asmeninę paskyrą, sukurtą pateikiant rankraštį, o prireikus – elektroniniu paštu. Be to, visi pateikti straipsniai bus tikrinami naudojant plagiato aptikimo programinę įrangą.

Netaikoma jokių pateikimo ar publikavimo mokesčių.

Žurnalo politika dėl autorystės ir autorių siuntų

Svarbu užtikrinti dvejopą straipsnio autorių autentiškumą: 1) visi prie straipsnio prisidėję asmenys turėtų būti nurodyti kaip straipsnio autoriai; 2) asmenys, kurie iš tikrųjų nėra straipsnio autoriai, neturėtų būti įvardijami kaip autoriai.

Autoriai yra ne tik tie, kurie reikšmingai prisidėjo prie tyrimo planavimo, atlikimo ar interpretavimo, bet ir tie, kurie reikšmingai prisidėjo prie straipsnio rengimo (pvz., redagavo kalbą, kūrė paveikslėlius ir pan.), jie turėtų būti nurodyti padėkos pastraipoje.

Prieš pateikdami rankraštį autoriai turėtų atidžiai apsvarstyti autorių sąrašą ir jo eiliškumą, o pirminio pateikimo metu pateikti galutinį autorių sąrašą.

Autoriai turi prisiimti asmeninę arba kolektyvinę atsakomybę už publikuoti pateiktą straipsnį. Visi autoriai, prieš pateikdami rankraščius, turi pageidauti užpildytos ir pasirašytos autorystės ir interesų deklaracijos.

Žurnalo politika dėl interesų konfliktų / konkuruojančių interesų

Neatskleisti interesų konfliktai. Interesų konfliktas yra tada, kai autorius (arba autoriaus institucija), recenzentas ar redaktorius turi finansinių ar asmeninių ryšių, kurie daro nepagrįstą įtaką (šališkumą) jo sprendimams dėl publikacijos turinio, tinkamumo, laiko ar kito aspekto.

Autorius, pildydamas interesų deklaraciją, privalo raštu deklaruoti visus galimus interesų konfliktus arba patvirtinti, kad jų neturi. Visi autoriai turėtų deklaruoti bet kokius finansinius ar asmeninius ryšius su kitais asmenimis ar organizacijomis, kurie gali būti laikomi šališkais ir suinteresuotais straipsnio publikavimu.

Nepublikuota medžiaga, atskleista pateiktame rankraštyje, negali būti skelbiama be aiškaus raštiško autoriaus sutikimo.

Žurnalo politika dėl dalijimosi duomenimis ir atkuriamumo

Straipsnio autorius gali pakartotinai panaudoti savo straipsnio medžiagą naujuose kūriniuose be leidimo ar užmokesčio (pateikdamas nuorodą į straipsnį žurnale): įtraukti straipsnį į vėlesnį savo darbų rinkinį, išplėsti straipsnį iki knygos apimties, pakartotinai panaudoti straipsnio dalis, ištraukas kituose kūriniuose. Galima naudoti ir dalytis savo darbu moksliniais tikslais (pateikiant nuorodą į straipsnį žurnale), platinti straipsnį, taip pat ir elektroniniu paštu, savo studentams ir kolegoms mokslininkams asmeniniam naudojimui, viešai dalytis internetine nuoroda į straipsnį bet kurioje interneto svetainėje ar saugykloje ir pan.

Leidybinė institucija Vytauto Didžiojo universitetas turi teisę nekomerciniais tikslais Universiteto švietimo ir studijų reikmėms universitete daryti paskelbto straipsnio kopijas elektronine ir fizine forma. Straipsniai gali būti įtraukiami į paraiškas duomenų bazėms ar dotacijoms gauti. Straipsniuose paskelbta medžiaga gali būti įtraukta į universitete naudojamus mokslinius straipsnius ir mokymo programas (bet ne į atvirus internetinius kursus), disertacijas ir diplominius darbus. Visais atvejais būtina pateikti nuorodą į žurnalo straipsnį.

Žurnalo intelektinės nuosavybės politika

Autoriai ir žurnalas sutinka su Creative Commons Attribution License 4.0 sutartimi, kuria suteikiama licencija recenzuojamam žurnalui ir leidimas publikuoti nepublikuotą ir originalų rankraštį. Ši nuostata taip pat taikoma atvirosios prieigos SOTER numeriams. Žurnalo autorių teisės saugomos vadovaujantis 2019 m. VDU Tarybos patvirtintomis „Vytauto Didžiojo universiteto intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja taisyklėmis“. Žurnalas saugo autorių teises ir jų neperduoda jokiai suinteresuotai grupei.