Einamasis numeris

Vol 133 Nr 1 (2019)
Paskelbta: 2019-07-13

Pradžios puslapiai

Straipsniai

Pabaigos puslapiai

Visi ankstesni numeriai

ISSN 1392-0340
E-ISSN 2029-0551

Apie žurnalą.  Pedagogika yra atviros prieigos tarptautinis periodinis mokslo darbų žurnalas. Žurnale analizuojami švietimo sistemos ir ugdymo(si) proceso probleminiai klausimai, ugdymo(si) praktiką transformuojantys veiksniai ir procesai, edukologijos mokslo rezultatų taikymo praktikoje empirinių tyrimų duomenys. Pedagogikoje spausdinamos tarpdisciplininės edukologijos mokslo ir kitų mokslo krypčių publikacijos. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos, diskusinės publikacijos. „Pedagogika“ yra vienas pirmųjų edukologijos mokslo žurnalų, pradėtas leisti 1962 m., iki 1980 m. vadintas Pedagogika ir psichologija, nuo 1980 m. – Pedagogika.

Žurnalo tematika:

 • bendrieji švietimo ir ugdymo klausimai, švietimo politika, švietimo vadyba;
 • ugdymo programos, metodai ir aplinkos;
 • ugdytinių kompetencijos ir pasiekimai;
 • bendroji ir dalyko didaktika;
 • įtraukusis ugdymas;
 • informacinės technologijos ir medijos švietime;
 • pedagogų rengimas;
 • ugdymo psichologija;
 • andragogika;
 • edukacinių tyrimų metodologija;
 • kitos švietimui ir ugdymui aktualios problemos.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami 4 žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Recenzavimas. Taikoma dviguba anoniminė vertinimo sistema (Double-Blind Peer Review).

Iki 2014 m. išleistus žurnalo numerius galite rasti jo senoje svetainėje.

Nuo 2008 m. žurnalui suteiktas tarptautinis standartinis elektroninio serialinio leidinio numeris. Leidinys nuo 2004 m. yra įtrauktas į šias duomenų bazes: 

Creative Commons License
This is an Open Access journal. All works are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License