Participation in Religious Organizations and Shaping Social Capital in Poland

  • Mateusz Szast Pedagogical University of Crakow
Keywords: social capital, religious capital, religious organizations, third sector in Poland, kapitał społeczny, kapitał religijny, organizacje religijne, trzeci sektor w Polsce

Abstract

This article analyses the issues of the Poles’ participation in religious organizations with particular emphasis on parish communities. The topic is important because Poland is considered to be a country where identity is being shaped within the Roman Rite of the Catholic religion‒ according to the declaration of the vast majority of the Polish society (apart from culture and language), which is dominated by strong social ties. On the other hand, Poland is characterized by weak social capital ratios against the background of the European country. The article aims to answer the question: What is the relationship between participation in the third sector organizations with a religious profile and shaping social capital in Poland?

Artykuł analizuje kwestie partycypacji Polakow w organizacjach wyznaniowych, organizacjach religijnych ze szczegolnym uwzględnieniem organizacji przyparafialnych. Problematyka jest ważna, ponieważ Polska jest uznawana za kraj, w ktorym tożsamość jest kształtowana jest w obrębie religii katolickiej obrządku rzymskiego ‒ według deklaracji zdecydowanej większości społeczeństwa polskiego (oprocz kultury i języka), gdzie dominują silne więzi społeczne. Z drugiej strony, na tle państwa Europy Polska charakteryzuje się słabymi wskaźnikami kapitału społecznego. Artykuł stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie: Jaka jest zależność pomiędzy partycypacją w organizacjach trzeciego sektora o profilu religijnym a kształtowaniem kapitału społecznego Polakow?

Published
2020-01-05
Section
Christian Culture and Religious Studies