Gobšumo yda Bažnyčios mokyme ir kvietimas gyventi neturto dvasia

The vice of greed in the Church teaching and the invitation to live in the spirit of poverty

  • Aušra Vasiliauskaitė VDU
Pagrindiniai žodžiai: Gobšumas; Gobšumo yda; Pavojingiausios (didžiosios) nuodėmės; Bažnyčios mokymas; Neturtas, Greed; The vice of greed; Cardinal (capital) sins; The Church teaching; Poverty

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjama viena iš septynių Bažnyčios mokyme pateikiamų pavojingiausių nuodėmių – gobšumo yda. Atskleidžiama ir įvardijama ta gobšumo ydos sampratos raida remiantis ne tik Šv. Raštu, bet ir patristiniais šaltiniais taip pateikiant pavojingiausios ydos moralinį vertinimą, išryškinant jos ypatumus ir priežastis. Siekiant užsibrėžto tikslo nurodoma didžiajai nuodėmei Bažnyčios siūloma alternatyva – gyvenimas neturte.

The present article analyses one of the seven cardinal sins indicated in the Church teaching, the sin of greed. It reveals and discusses the development of the conception of greed based not only on the Bible but also on the patristic sources, providing the moral evaluation of this sin and highlighting its features and causes. In order to reach the aim set in the article, the alternative of the Church to the cardinal sin will be considered, i.e. life in poverty.

Paskelbta
2019-01-07
Žurnalo dalis
Teologija ir filosofija