Moters konsultavimo būtinybė prieš nėštumo nutraukimą siekiant užtikrinti laisvo ir informuoto sutikimo sąlygą

The requirement of consultation of women before termination of pregnancy seeking to ensure the condition of free and informed consent

  • Birūtė Obelenienė, 10.7220/2335-8785.67(95).4 VDU

Abstract

Lietuvoje nėštumo nutraukimų, kurių didžioji dalis atliekama pagal moters norą, tvarką reglamentuoja dviprasmiškas vertinamas LR sveikatos apsaugos ministro 1994 m. patvirtintas įsakymas „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“. LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (Nr. XI-499) apibrėžta, jog sutikimas intervencijai gali būti duotas tik asmens, tinkamai galinčio išreikšti savo valią, gavusio pakankamą ir aiškią informaciją ir atliktas laisva valia. Lietuvoje, kitaip negu kitose Europos šalyse, nėra sistemingos pagalbos krizinį nėštumą išgyvenančiai ir aborto pasirinkimo klausimą svarstančiai moteriai. Todėl straipsnyje keliamas probleminis klausimas: ar moteris, siekianti aborto, gali tinkamai išreikšti savo norą, t. y. yra tikrai informuota ir vadovaujasi savo laisva valia

In Lithuania, the procedure for the termination of pregnancy, the majority of which is carried out according to woman’s will, is regulated by the equivocally assessed 1994 Order “On the Procedure for the Execution of a Pregnancy Termination” approved by the Minister of Health of the Republic of Lithuania. The Law on Patients’ Rights and Compensation for Damages to Health (No. XI-499) states that consent to interventions may only be given by a person who has the capacity to express his will, who has received sufficient and clear information and is given in free will. In Lithuania, unlike in other European countries, there is no systematic help to a woman who is undergoing a crisis pregnancy and who is considering the choice of abortion. Therefore, the article poses a problematic issue: does a woman seeking abortion can properly express her will, i.e. is she really informed and guided by her free will

Published
2018-10-15
Section
Canon Law and Social Teaching of Church