Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Author Guidelines

Ethics of Authors

By assuming responsibility, authors shall guarantee that:

  • the article is their original work, which does not violate intellectual property and other people’s rights;
  • the article is void of plagiarism or self-plagiarism; references are not dominated by personal articles;
  • all authors are listed and they all agree to the order in which they are listed;
  • the article is not submitted to other journals at the same time;
  • citations are appropriately used; the works of other authors and their conclusions on the problem in question are mentioned. Sources which are not mentioned in the text are not included; self citations are avoided.
  • all sources of funding and support are openly declared;
  • the findings of the same research which are expanded, marginally supplemented and expressed by different sentences are not included in the article.

The article published in Istorija has to comply with the standard of scientific publication. The article should begin with the article title, a full name and surname of the author, an abstract of up to 600 characters and a list of 3–6 keywords in Lithuanian and English languages. The abstract should describe the research topic, question or problem, methods and findings, their scientific and/or practical significance. A summary written in a thorough and clear manner (up to 1,600

characters) should be provided at the end of the article. It should specify the main propositions of the article: research problem, context, object, research aim, methods, conclusions. The summary should be in English; if the article is written in English, the summary should be in Lithuanian. The article should be divided into chapters. The introductory chapter should formulate the research aim and define the object, state research methods, the extent of available research and novelty of the topic under analysis, discuss the historiography of the topic. The article should end with the conclusions on the basis of the questions brought forward in the introduction.

Each article should contain brief information on the author. It includes the institution, address, e-mail in Lithuanian and English languages. The information should be provided in the order the authors are listed and on each author separately.

The sources and literature used in the article should be provided at the end of the article following the standards of bibliographic references (ISO 690: 2010 (E) Numeric Method). The scope of the article makes up 1 author’s sheet (about 40,000 characters). The text should be typed using the Microsoft Word for Windows text editor. Font – Times New Roman; font size – 12 pt, headings – 16 pt, line spacing – 1.5 lines. Margins: left – 2.5 cm, right – 1.5 cm, top – 2 cm, bottom – 2.5 cm.

1. General requirements for article structure:

Author’s name, surname;

Title of the article;

Abstract of the article in Lithuanian and English languages (up to 600 characters) and keywords (max. 6);

Content of the article;

Conclusions;

References;

Summary in a foreign language; if the article is in English, the summary should be in Lithuanian;

The metrics of each article should specify the date of submission of the article to the editorial office and the date of preparing the final draft for publishing;

Concise information on the author (it should include institution, address, e-mail in Lithuanian and English languages).

 

2. Bibliographic requirements for the list of references:

The cited publications of literature and sources should be listed at the end of the article in an  alphabetical order arranged
by author or by the first word in the title of the publication. The list of sources should precede the list of literature. Author’s surname and name, publication title, title of a book (or journal), volume (or issue), place of publishing, publishing house, year of publishing, pages should be specified. The title of a book or a journal should be written in italics.
Place of publishing and publishing-house are not required for journals. References should be inserted in the required place of the text or at the bottom of the page (footnote); sequential
numbering should be used.

Reference to a book:

AUTHOR’S SURNAME, name. Title. Edition. Place of publishing: publishing-house, year, pages.
Examples:
KARVELIS, Deimantas. Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 metais. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. 612 p.

SMAGURAUSKAS, Stasys; POVILAITIS, Gintautas; MARTINKĖNAS, Algimantas. Vokiečių kalbos tarties pratybos: balsiai ir dvibalsiai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla, 1997. 111 p.

Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007. 328 p.

ŠERMUKŠNYTĖ, Rūta. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema: mokymo metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2008. 63 p.

VEILENTIENĖ, Audronė. Impact of the Seimas of the republic of Lthuania of Foreign Policy during the Period from 1920 to: summary of doctoral dissertation. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2010. 53 p.

SABALIAUSKAS, Algirdas. Žodžiai atgyja: pasakojimas apie lietuviško žodžio tyrėjus. 3-asis papild. ir patais. leid. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000. 221 p.

Reference to an article (document part):

ARTICLE AUTHOR’S SURNAME, name. Title of the article. Title of the source. Edition. Place of publishing, year, place in the source.

Examples:
RAGAUSKIENĖ, Raimonda. Rusėniška XV a. pab. – XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų – valdovių ir didikių – korespondencija. Istorija, 2009, t. 76, Nr. 4, p. 18–29.

VIJEIKYTĖ, Alma. Išstumtieji renkasi Lazdynuose. Dialogas, 2003, balandžio 4, Nr. 14, p. 5. Kada bus įsteigtas Vilniuje Lietuvos konsulatas. Aidas, 1939, kovo 4, Nr. 27, p. 6.

SALATKIENĖ, Birutė. Kryžiaus karų epochos įvaizdis Lietuvos muziejų ekspozicijose. Iš: Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007, p. 263–277.

VAREIKIS, Egidijus. „Biological solution“: legal formalism and the case of Aleksandras Lileikis in Lithuania (1994–2000). Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils, 2004, No. 5, p. 74–81.

Reference to an electronic document:

AUTHOR’S SURNAME, name. Title [type of electronic medium]. Edition. Place of publishing: publisher, year [date of citation]. Availability and access.

Examples:
KUKLYS, Vytautas; BLAUZDYS, Vincentas. Kūno kultūros teorijos ir metodikos terminai bei sąvokos [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 [žiūrėta 2003 04 04]. Prieiga per internetą: <http://senoji,vpu.lt/bibl/elvpu/003/Kuklys.pdf>.

Lietuva iki Mindaugo [CD-ROM]. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 1999.
GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos). Iš: Klasikinė lietuvių literatūra: antologija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslininkų sąjungos institutas, 2002 [žiūrėta 2002 04 26]. Prieiga per internetą: <http://anthology.lms.lt/lindex.html>.

DAGIENĖ, Valentina. Informatikos, kaip mokyklinės disciplinos, formavimosi metodologiniai aspektai. Informacijos mokslai [interaktyvus]. 2001, [Nr.] 17 [žiūrėta 2003 04 03]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/infmok/17/str4.hml>.

Reference to an archival document:

Date, document type (letter, pro memoria, report, act), addresser, addressee. ARCHIVE TITLE, fund number, digest number, file number, page number.

Examples:

1745 08 18 Magdalenos Kulčickos skundas prieš Kauno pavieto vėliavininkaitį Mykolą Skorulskį, Lietuvos Brastos pavieto vaiskį Joną Bielskį, 1745 m. Vilniaus pavieto pilies teismo knyga. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), SA, b. 4758, l. 768–768v.

1773 r. Regestr całej psiarni Karola Stanisława Radziwiłła, Panie Kochanku. Archiwum Glówne Akt Dawnych w Warszawie (toliau – AGAD), AR, dz. XI, nr 170, s. 148 1939 09 11 URM įsakymas Nr. 338. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 383, ap. 2, b. 596, l. 170.

 

3. Requirements for illustrations:

Tables should be numbered in Arabic numerals. Table number and title has to be written above the table on the right margin of the page in a new paragraph, for example:

Table 4. Distribution of City, Town and Village Residents by Nationality 

Tautybė

Miestuose

Miesteliuose

Kaimuose

Lietuviai

172 803

111 374

1 417 686

Žydai

97 618

48 087

8 038

Lenkai

8 883

2 596

54 120

Rusai

7 458

1 623

41 379

Vokiečiai

10 132

2 104

16 995

Latviai

1 594

732

12 557

Baltarusiai

430

184

3 807

Kiti

322

351

919

Svetimšaliai

3694

598

2887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The table is compiled with reference to Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Kaunas: Lietuvos Respublikos centrinis statistikos biuras, 1923, p. XXXVII.

Schemes, diagrams, images, photographs and other illustrations should be numbered in Arabic numerals. The number and title should be specified under the scheme, diagram, photograph or other illustration on the right margin of the page, for example:


8 il. 1568 m. Matiaso Ziunto (Mathias Zündt) Gardino panoramos raižinio fragmentas, kuriame pavaizduotas sarginis šuo mišrūnas


4. Details about the author for C.E.E.O.L. database

A separate page delivered along with the article should indicate the details of the author  author’s date of birth, place, research degree and academic title, professional experience, research area and field, fields of research interests and the main publications in Lithuanian and English. You can find the form on the Internet (C.E.E.O.L. form). Please send your completed form to Executive Secretary Mindaugas Nefas: mindaugas.nefas@leu.lt.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.