[1]
K. Shaposhnykov, I. Shaposhnykova, K. Tanashchuk, V. Filippov, V. Hrytsku, and Y. Demkiv, “COMPETITIVENESS OF THE HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE”, mtsrbid, vol. 44, no. 3, pp. 280–287, Sep. 2022.