(1)
Lishchynskyy, I.; Lyzun, M.; Kuryliak, V.; Yevhen, S. THE DYNAMICS OF EUROPEAN PERIPHERY. mtsrbid 2020, 41, 527-536.