(1)
Lagodiienko, V.; Zavhorodnii, A.; Lagodiyenko, O.; Demchenko, O.; Bakay, R.; Ostrikov, V. INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE REGIONS’ DIGITALIZATION. mtsrbid 2023, 45, 17-24.