(1)
Shaposhnykov, K.; Shaposhnykova, I.; Tanashchuk, K.; Filippov, V.; Hrytsku, V.; Demkiv, Y. COMPETITIVENESS OF THE HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE. mtsrbid 2022, 44, 280-287.