(1)
Bugaychuk, V. V.; Grabchuk, I.; Tymchak, V.; Orlykovskyi, M. EFFICIENCY OF THE INNOVATIVE USE OF WASTE FROM FRUIT-AND-VEGETABLE PRODUCTION. mtsrbid 2019, 41, 183–196.