Retorika ir melas: sovietinės tarybos, lageriai ir ritualai

Gintautas Mažeikis

Santrauka


Straipsnyje gretinamos retorikos, poetikos, logikos bei propagandos funkcijos ir aptariamas retorikos santykis su politiškumo ir melo reiškiniais. Aiškinamas retorikos ir melo santykis, parodoma melo ontologija ir jos kultūriniai pavidalai: falsifikavimas, imitavimas ir t. t. Apibrėžiamas būtinas žmogaus raidai dinamiškas melo, tiesos ir kritikos santykis. Jį aptariant praplečiama Theodoro Adorno ir Maxo Horkheimerio „apšvietos dialektikos“ samprata. Straipsnyje parodoma, kad skirtingų melo kultūrų (tai įvairiausių tropų ir žanrų raida) atveriamos alternatyvos, kuriama interesų įvairovė yra būtina politiškumo sąlyga. Kita sąlyga yra realus, o ne partijos kontroliuojamas viešumas. Straipsnyje teigiama, kad Sovietų Sąjungai buvo būdingas kvazipolitiškumas, o realus politiškumas išliko marginalijose. Totalinė ir propagandinė tiesos ir mokslo imitacija nepaliko vietos nei kūrybiniam melui, nei jo kritikai, nei socialinei ir humanitarinei tiesos raidai. Aptarus kvazipolitiškumo sampratą, vėlesnė retorika aiškinama naudojant tokius modelius: stalinizmo ekstatinės konspiratologijos, Nikitos Chruščiovo instrumentinio kasdienybės milinarizmo bei Leonido Brežnevo ritualinio formalizmo. Specialiai analizuojamii sovietinio aplinkraščio ir nomenklatūrinio dvigubo kalbėjimo fenomenai. Pagrindiniu melo retorikos analizės pavyzdžiu pasirinktas „tarybų“ klausimas. Teigiama, kad bolševikinės Lenino tarybos, o vėliau ir pavadinimas Tarybų Sąjunga falsifikavo tarybų turinį ir siekinius. Atitinkamai melo retorikos linkme transformavosi ir kitos, pavyzdžiui, „socialistinio lagerio“ sąvokos. Taip pat aptariama keletas retorikos pavyzdžių: vagysčių, spekuliacijos ir biurokratizmo kritikos. Straipsnyje melas aiškinamas kaip būtina žmogaus mąstymo, jo vaizduotės, metaforiškumo, žaismo, marginalijų naudojimo funkcija, bet taip pat įvardijami melo retorikos perviršio, totalitarizmo pavojai. Straipsnyje parodoma, kaip retorinės melo patirtys įsiskverbia į šiandienos Rusijos ir Lietuvos diskursus, įskaitant tarybų, stovyklų supratimą.


Pagrindiniai žodžiai


retorika, politiškumas, melas, falsifikacija, metaforiškas mąstymas, utopija, propaganda, tiesioginis veiksmas, tarybos, socializmo lageris.

Visas tekstas:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2424-3663.2015.3.1

ISSN 2029-9923 (Spausdintas)

ISSN 2424-3663 (Internetinis)